AI môže vytvárať nové náboženstvá či pomáhať pri napĺňaní klimatických cieľov. Obe oblasti však obsahujú úskalia

Umelá inteligencia sa napriek rastúcej popularite stretáva s obavami z neznámeho. Jej rozvoj prináša niekoľko významných pozitív, keďže môže byť nápomocná pri riešení systémových problémov. Na druhej strane sa však stále spája s vážnymi výzvami.

V posledných rokoch sa téme umelej inteligencie (AI) venuje čoraz viac pozornosti. Vďaka svojej rastúcej dostupnosti sa stala nástrojom, ktorý uľahčuje každodenné aktivity modernej spoločnosti.

Umelá inteligencia sa však vyvíja rýchlym tempom. Už teraz je hlavnou hnacou silou nových technológií, ako sú veľké objemy dát, robotika a internet vecí (internet of things). Nehovoriac o generatívnej umelej inteligencii, ktorej nástroje ako ChatGPT a generátory umenia AI si získavajú pozornosť širokej verejnosti. Približne 44 % spoločností chce do AI investovať a integrovať ju do svojho podnikania.

Neexistuje prakticky žiadne významné odvetvie, ktoré by moderná umelá inteligencia ešte nezasiahla. Samozrejme, niektoré sektory sú ešte len na začiatku svojej cesty za umelou inteligenciou, zatiaľ čo iné sú veteránmi.

So širším rozvojom umelej inteligencie sa začínajú objavovať aj negatíva tejto technológie. Najnovšie analýzy však dokazujú, že AI prináša aj veľa pozitív. Odborníci prichádzajú s nápadmi, ako by naša spoločnosť mohla využiť umelú inteligenciu na dobré účely mimo rámca bežných aktivít jednotlivca.

AI môže byť nápomocná pri napĺňaní klimatických cieľov

Ukazuje sa, že umelá inteligencia vie ponúknuť systémové riešenie v environmentálnych otázkach. Konkrétne ide o tvorbu inteligentných a nízkouhlíkových miest, zariadení, ktoré môžu regulovať svoju spotrebu elektrickej energie, lepšej integrácie obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom inteligentných sietí a boja proti znečisteniu morí.

Zo štúdií vyplýva, že umelá inteligencia by vedela pozitívne ovplyvniť až 93 % environmentálnych cieľov.

Konkrétne prípady využitia umelej inteligencie v priemysle sú už realitou. Napríklad turecká skupina OYAK Cimento, ktorá sa zaoberá výrobou cementu, využíva AI na výrazné zníženie svojej uhlíkovej stopy. S podporou AI prinesie zníženie emisií CO2 približne o 140-tisíc ton ročne. To sa rovná absorpcii CO2 6,5 milióna stromov za rok.

Podľa think tanku Chatham House sa cement podieľa na emisiách CO2 približne 8 %. Existuje teda jasná environmentálna potreba zvýšiť efektívnosť výroby cementu a jedným z nástrojov na to môže byť umelá inteligencia.

AI sa ukázala byť efektívna aj v prípade identifikácie lesných požiarov. Čile, krajina často ovplyvňovaná vážnymi klimatickými zmenami a poveternostnými podmienkami, je hospodársky závislá od prosperujúcich lesov. Z tejto technológie by teda mohla profitovať, rovnako ako ďalšie krajiny vystavené závažným dôsledkom zmeny klímy.

Na druhej strane je nutné upozorniť aj na negatívne klimatické pozadie dopady zvýšeného využívania umelej inteligencie. Zavádzanie technológií umelej inteligencie totiž aj negatívne dôsledky v podobe vysokej spotreby energie, emisií skleníkových plynov a elektronického odpadu.

Svoje miesto si upevňuje aj v náboženstve 

Najnovšia generácia chatbotov s umelou inteligenciou je vyškolená na základe veľkých jazykových modelov. Kreativita ľudí na seba nenechala dlho čakať a verejnosť už experimentuje s limitmi tejto platformy.

Najnovšie výdobytky umelej inteligencie dokonca indikujú, že môže zmeniť fungovanie našej spoločnosti vznikom nových náboženstiev. Naznačuje to aj fakt, že náboženské komunity už teraz úspešne využívajú robotiku.

Aj napriek nevydarenému pokusu o založenie prvej cirkvi vytvorenej umelou inteligenciou s názvom Cesta budúcnosti (Way of the Future), odborníci upozorňujú, že AI môže v budúcnosti zmeniť základy našej teológie a etiky.

Veľké technologické firmy sa aktuálne pretekajú, ktorá z nich vytvorí najlepší chatbotový produkt. Ten by mal ponúkať tie najpresnejšie odpovede na otázky všetkého druhu, čím predčí ľudské schopnosti. V tomto kontexte sa postupne ľudia môžu začať utiekať k AI ako k vyššej bytosti.

Umelá inteligencia predispozície stať sa sama novou formou náboženstva, keďže má niekoľko vlastností, ktoré bežne prisudzujeme najvyšším bytostiam. V prvom rade je nesmrteľná a vykazuje úroveň inteligencie, ktorá presahuje úroveň väčšiny ľudí, takže jej vedomosti sa zdajú byť neobmedzené. Vďaka tejto schopnosti môže generatívna umelá inteligencia produkovať výstupy, ktoré možno považovať za náboženskú doktrínu. Taktiež poskytne odpovede na metafyzické a teologické otázky a zapojí sa do vytvárania komplexných svetonázorov.

Rovnako, generatívna umelá inteligencia vie tvoriť alebo produkovať nový obsah a iné kreatívne výtvory. Už teraz dokáže písať poéziu, skladať hudbu a vytvárať umenie v takmer akomkoľvek štýle skoro okamžite. To by mohlo slúžiť na šírenie doktrín prostredníctvom umenia. V neposlednom rade dokáže dávať ľuďom rady ako viesť vlastný život viac zmysluplne. Napokon, umelá inteligencia nie je obmedzená ľudskými potrebami – nepotrebuje prijímať potravu, spať, necíti bolesť a pod.

Používatelia digitálnych technológií hrajú dôležitú rolu

Mnohí odborníci nevnímajú fenomén tvorby nových AI náboženstiev negatívne. Naopak, vyzdvihujú svetlé stránky „online náboženstva”. Umelá inteligencia je v dnešnej dobe pomerne ľahko dostupná. Preto podľa nich budú môcť ľudia denne komunikovať priamo s božstvom.

Taktiež budú tieto náboženstvá menej hierarchické, pretože nikto si nebude môcť nárokovať osobitný prístup k božskej múdrosti.

Na druhej strane má vznik nových náboženstiev aj svoje úskalia. Každý veriaci by si vedel v novom AI náboženstve prísť na svoje, nakoľko sa jednotlivé formy môžu v budúcnosti ďalej štiepiť a ponúkať nekonečnú rozmanitosť. Na druhej strane by to mohlo vyvolať v spoločnosti polarizáciu, konflikty a chaos.

Ďalším riskom je, že chatboti môžu svojich nasledovníkov vyzvať, aby robili nebezpečné alebo deštruktívne veci, alebo ich výroky môžu nasledovníci interpretovať ako výzvy. Preto by sa malo včas takýmto problémom predchádzať vhodnými prevenčnými riešeniami.

Vznik takýchto náboženstiev je dôkazom bezhraničnej tvorivosti ľudstva, ktoré hľadá odpovede na večné otázky života. Napriek obavám z budúcnosti a rýchlo rastúcemu trendu digitalizácie vieme vyťažiť z moderného sveta čo najviac. Vďaka pomoci pri klimatických témach či možnému vzniku nového významu bytia sa vie spoločnosť pohnúť smerom vpred.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Študentka bakalárskeho stupňa Politických vied so zameraním na Medzinárodné vzťahy na francúzskej univerzite SciencesPo. Absolvuje ročný študijný pobyt v rámci projektu Erasmus vo Florencii. Ovláda viaceré cudzie jazyky, zaujíma sa o aktuálne politické dianie na Slovensku i vo svete, o fungovanie a vplyv EÚ či NATO na medzinárodnú politiku, témy obrany a bezpečnosti ako sú hybridné hrozby, národná bezpečnosť či ochrana demokracie.