Istanbulský dohovor nie je o diskriminácii mužov

Publikácia opisuje a vysvetľuje jednotlivé články Istanbulského dohovoru (ďalej len ako dohovor) v negatívnom svetle a odkazuje na nepravdivé tvrdenia, ktorých cieľom je len posilniť strach a neistotu z dohovoru. Tieto negatívne pocity sú často vyvolané kvôli mýtom a nepravdivým informáciám, ktoré sa šíria o dohovore. Autor článku manipuluje s významom a cieľom dohovoru a opisuje ho ako výmysel feministiek, ktorý diskriminuje mužov a a propaguje genderovú ideológiu.  

Neznámy autor

Podľa platformy manipulatori.cz, ktorá sa venuje kontrole faktov, vyvracaniu hoaxov a dezinformácii, patrí portál megazpravy.cz medzi skupinu dezinformačných webov. Autor textu je neznámy, keďže sa skrýva pod menom „Admin“, čo znižuje jeho hodnovernosť. V texte sa odkazuje na hnutie SPD, ktoré bojuje proti dohovoru v parlamente Českej republiky. Strana sa frekventovane hlási k pravicovému populizmu, euroskepticizmu, nacionalizmu a antiislamizmu. V texte sú vymenované pravdivé články a odseky Istanbulského dohovoru, avšak autor manipuluje ich významom a znižuje tak hodnovernosť a pravdivosť článku.

“Zrůdnost a výmysl”

Ciele dohovoru, ktoré sú vymenované aj v samotnom článku, smerujú k tomu, aby sa prispelo k odstráneniu všetkých foriem diskriminácie žien. Dôležitá je aj podpora skutočnej rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi.

Autor článku popisuje Istanbulský dohovor ako „genderovú totalitní zrůdnost a výmysl feministek“. Podľa jeho názoru dohovor tvrdí, že všetci muži utláčajú ženy, násilie vykonávajú len muži a nie ženy a šíri genderovú ideológiu, podľa ktorej je pohlavie spoločenský konštrukt.

V texte sa hovorí, že cieľom dohovoru je snaha zaviesť pozitívnu diskrimináciu žien, pretože z dohovoru vraj vypláva, že všetci muži utláčajú ženy. Toto je jeden z hlavných mýtov o dohovore. Ten sa nevzťahuje iba na ženy, ale predovšetkým na ženy. Je to z toho dôvodu, že niektorým formám násilia sú vystavené iba ženy, pretože len tie môžu čeliť napríklad nútenému prerušeniu tehotenstva, či mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Taktiež, samotný dohovor nabáda, aby sa ustanovenia dohovoru uplatňovali na všetky obete domáceho násilia, vrátane mužov, detí a starších ľudí. Je už na samotnom štáte, či uplatnia dohovor aj na nich.

Dohovor používa dva pojmy: rod a biologické pohlavie (muž a žena). Rod je v dohovore definovaný ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov.“ 

Mnoho ľudí, tak ako aj SPD, sa domnieva, že tieto dva pojmy stoja za „genderovou ideológiou.“ Avšak, cieľom dohovoru nie je oddeliť pohlavie od rodu, ale použiť dva pojmy na pomenovanie dvoch rôznych konceptov. V mnohých spoločnostiach je pohlavie ovplyvnené sociálnym postavením – rodom.  Dohovor bojuje proti stereotypom a tradíciám, ktoré môžu prispievať k akceptovaniu násilia na ženách a názoroch, že ženy sú menejcenné. Autor dezinterpretuje tento cieľ dohovoru a domnieva sa, že tvrdenie „žena je maminka a muž je voják“ je stereotypom, a podľa genderu to teda má byť naopak. Stereotypom by však bolo, ak by sme povedali, že žena nemôže byť vojačkou pretože jej hlavnou úlohou je byť matkou a ženou v domácnosti.

SPD – JO, Babiš – NE!

Titulok zodpovedá obsahu a vyzneniu článku, ktorý je negatívne ladený voči dohovoru a Babišovej politike. Hlavným cieľom článku je pomocou dezinterpretácie a manipulácie textu dokázať, že dohovor je „zrůdnost“, ktorá diskriminuje mužov. 

Autor dezinterpretuje význam dohovoru tvrdením, že všetci muži diskriminujú a utláčajú ženy a taktiež, že Česká republika zavedie pozitívnu diskrimináciu a kvóty, aby tak naplnila politiku rovnosti a rozdelenia právomoci medzi ženami a mužmi. Nikde v dohovore však tieto tvrdenia nie sú uvedené, a tak autor svoje tvrdenia nemá ničím podložené. 

Okrem toho využíva aj techniku cherry-pickingu. Vyberá si len určité pasáže, ktorými značne manipuluje. Ako príklad môžeme uviesť článok 12, ktorý hovorí o prijatí opatrení, ktoré sú potrebné na zmenu v myslení a postojoch ľudí. Autori dohovoru sú presvedčení, že existujú modely správania sa mužov a žien, ktoré sú často ovplyvnené predsudkami a stereotypmi. Niektoré stereotypy podporujú násilie voči ženám

Autor článku manipuluje významom textu tvrdením, že stereotyp: “ženy rodí a vychovávají děti, starají se o domácnost” je týmto dohovorom neprípustný, a tak Česká republika musí prijať zákony, ktoré tento stereotyp zničia. Tento článok hovorí len o zničení stereotypoch, ktoré podporujú násilie voči ženám a neuvádza žiadne iné príklady. Navyše, žiadne konkrétne opatrenia, ktoré by mali zmluvné strany prijať nie sú navrhnuté. Dohovor to ponecháva na uvážení zmluvnej strany

Vo všeobecnosti autor článku hádže negatívne svetlo na Andreja Babiša tvrdením, že Babiš tento dohovor veľkoryso podporuje, čo nie je podložené žiadnymi vyjadreniami alebo názormi od českého premiéra. Na druhú stranú text vykresľuje opozičné hnutie SPD ako to, ktoré bude proti Babišovi a dohovoru bojovať do posledných síl. To do výraznej miery ovplyvňuje tento článok, ktorý je politicky negatívne sfarbený voči Babišovi. Niektoré tvrdenia pôsobia anti-vládne, ako napríklad, že „Babiš rozbíjí visegradskou čtyřku“, a že „Babiš a jeho vláda prosazují šílenou sluníčkářkou agendu.“

Záver

Napriek tomu, že autor pracuje s primárnym zdrojom, čitateľovi poskytuje prekrútené a dezinterpretované informácie, ktoré sú vytrhnuté z kontextu a podporené nepravdivými príkladmi, ako v prípade článku 12. Popri tom text pôsobí anti-vládne keďže hádže Babiša a jeho vládu do negatívneho svetla a na druhej strane vyzdvihuje stranu SPD, ktorá podľa neho nepodporí „šílenou sluníčkarskou agendu.“

Istanbulský dohovor a výkladovú správu, z ktorých boli čerpané informácie pre tento článok, si môžete prečítať TU a TU.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,9/7


Autor analýzy: Simona Uhrinová

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi