PORTÁL INFOSECURITY.SK

Verejný diskurz a politické kampane sa do veľkej miery presunuli do netransparentného kyberpriestoru a na sociálne siete. Dezinformátori, politici a extrémisti sa pred zákonom, či verejným tlakom skrývajú za rúšku virtuálnej anonymity tak, ako by si to v reálnom svete nikdy dovoliť nemohli.

Svojou činnosťou erodujú piliere liberálnej demokracie, šíria nenávisť a rozdeľujú spoločnosť. Portál vznikol ako odpoveď na novú situáciu v rýchlo sa meniacom informačnom prostredí.

Od februára 2021 je Infosecurity.sk spoločným projektom organizácií Slovak Security Policy Institute (SSPI) a Stratpol – Strategic Policy Institute, ktoré zodpovedajú za uverejnený obsah.

Ak sa tradičný, či nový hráč, zvnútra krajiny, alebo zo zahraničia zameria na to, aby cez skreslené alebo falošné informácie rozdeľoval a poháňal vlastné vojenské, politické či obchodné ambície, jedná sa o narušenie informačnej integrity a bezpečnostnú hrozbu pre spoločenstvo. Infosecurity.sk je analytická, watchdogová a edukačná platforma, ktorá digitálnou investigatívou odkrýva anonymných aktérov v kyberpriestore a analytickou a publikačnou činnosťou, zrozumiteľne a efektívne komunikuje kľúčové témy

ZMIENKY V MÉDIÁCH

PROJEKT PODPORIL

Fond pre transparentné Slovensko Nadácia Pontis

Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis podporujú firmy, ktorým záleží na tom, aby etické princípy a transparentnosť boli samozrejmou súčasťou nielen ich podnikania, ale aj celého verejného života. Vznikol ziniciatívy siedmych členských firiem združenia Business Leaders Forum vroku 2012. Vsúčasnosti má Fond 21firemných partnerov. Firemní partneri Fondu sa zaviazali dlhodobo podporovať nezávislé analytické awatchdogové organizácie, ktoré už vminulosti dokázali, že vedia obhájiť verejný záujem vprípadoch neetického spravovania vecí verejných, plytvania verejnými zdrojmi, korupcie, klientelizmu, či zneužívania moci.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR

REDAKCIA

Šéfredaktor

Matej Spišák

Šéfredaktor portálu Antipropaganda.sk. Je študentom magisterského odboru Medzinárodné vzťahy na Central European University v Budapešti a Viedni a študentom European Academy of Diplomacy vo Varšave. V roku 2020 absolvoval študijný a pracovný pobyt v rámci programu The Bard Globalization and International Affairs Program (BGIA) v New Yorku. Bakalársky titul získal na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v odbore Európske štúdiá. Počas štúdia nazbieral skúsenosti v štátnych inštitúciách, vrátane stáží na Oddelení strategickej komunikácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v Kancelárii štátneho tajomníka Róberta Ondrejcsáka na Ministerstve obrany, na Odbore zahraničnej politiky v Kancelárii prezidenta SR, ale tiež na Stálej misii SR pri OSN v New Yorku. Matej v súčasnosti spolupracuje s mimovládnymi organizáciami SSPI a Stratpol, pričom v minulosti pôsobil aj v Stredoeurópskom inštitúte ázijských štúdií (CEIAS). Od roku 2018 sa venuje dobrovoľníckej činnosti v organizácii Transparency International. Ovláda angličtinu a základy francúzštiny.

Research Fellow

Peter Dubóczi

Vyštudoval politológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Momentálne doktorand na Katedre politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach | Predtým factchecker pre portál demagog.sk | Venuje sa otázkam otvorenej spoločnosti a liberálnej demokracie v prostredí medzinárodných vzťahov | Zaujíma sa o politickú filozofiu, národný populizmus, kognitívnu bezpečnosť a hybridné hrozby.

Research Fellow

Nikoleta Nemečkayová

Študentka bakalárskeho stupňa Medzinárodných vzťahov a magisterského stupňa Prekladateľstva a tlmočníctva anglického jazyka na Masarykovej univerzite v Brne | Zaujíma sa najmä o históriu a aktuálne politické dianie v anglofónnych krajinách, ako aj o politické a lingvistické aspekty propagandy a jej nástrojov.

Research Fellow

Vanesa Garová

Študentka bakalárskeho stupňa Medzinárodných vzťahov a diplomacie na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, ochranu a dodržiavanie ľudských práv a bezpečnosť na internete.

Research Fellow

Katarína Drevená

Študentka magisterského stupňa Medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Zaujíma sa o globálne dopady klimatických zmien, zamrznuté konflikty a propagandu ako nástroj zahraničnej politiky štátov.

Research Fellow

Štefan Ižák

Magisterské a doktorandské štúdium absolvoval na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2019 úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Migrácia ako nástroj prokremeľskej propagandy na Slovensku, ktorá vyšla o rok neskôr v knižnej podobe. V súčasnosti pôsobí na tejto katedre ako vedecko-výskumný pracovník. Počas štúdia sa zúčastnil na viacerých zahraničných mobilitách a vedeckých konferenciách (Česko, Poľsko, Ukrajina, Severné Macedónsko). Od roku 2017 do roku 2021 pôsobil v redakcii portálu Antipropaganda.sk a v roku 2020 participoval na projekte Digital Infospace Security Iniciative. V Infosecurity sa venuje prevažne historickým naratívom.

Research Fellow

Branislav Jamriška

Vyštudoval bakalársky stupeň politológie na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde pokračuje aj na magisterskom stupni. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, hybridné hrozby a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd.

Research Fellow

Michaela Ružičková

Interná doktorandka na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvovala stáž v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na Odbore medzinárodnej politiky. Pôsobila ako editorka obsahu v rámci newsletteru o dezinformáciách Digital Infospace Security Initiative. Publikuje ako stážistka v think-tanku Stratpol. Venuje sa témam ako je environmentálna geopolitika, geopolitika Arktídy a dôsledky klimatickej zmeny.

Research Fellow

Denis Takács

Študent magisterského stupňa odboru Európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2020 absolvoval v rámci programu Erasmus+ študijný pobyt na Ľubľanskej univerzite v Slovinsku so zameraním na bezpečnostné štúdiá. Zaujíma sa o problematiku boja proti terorizmu a hybridnej vojny.

Research Fellow

Matúš Ondrija

Je študentom bakalárskeho stupňa na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jeden semester absolvoval v Poľsku na University of Gdansk, v rámci programu Erasmus+. Okrem témy dezinformácií sa zaujíma aj o históriu a tvorbu grafiky. Ovláda angličtinu a základy nemeckého, španielskeho a poľského jazyka."

Research Fellow

Kristína Márová

Je absolventkou bakalárskeho štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. V súčasnosti študuje latinskoamerické štúdia na Univerzite Hradec Králové. V roku 2019 absolvovala pobyt na Uniwersytet Jagielloński v Krakove v rámci programu Erasmus+. Zaujíma sa najmä o zahraničnopolitické témy, propagandu a dezinformácie, ktorým sa venovala aj počas svojej stáže v demagog.sk. Hovorí plynule anglicky a španielsky.

Research Fellow

Marián Maraffko

Študent magisterského stupňa Medzinárodných vzťahov a energetickej bezpečnosti na Masarykovej univerzite v Brne. Mimo bezpečnosť energetických dodávok sa zaujíma aj o geopolitiku, energetickú chudobu, zelené technológie a krízový manažment.

Research Fellow

Lukáš Janovič

Študent bakalárskeho stupňa Politológie a Bezpečnostných a strategických štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Zaujíma sa o históriu, politické režimy a propagandu, ako aj kybernetickú bezpečnosť. V súčasnosti pôsobí ako stážista aj v Cybersec.sk a v minulosti písal pre portál Antipropaganda.sk. Ovláda angličtinu a základy ruštiny.

Research Fellow

Júlia Jánošiková

Študentka bakalárskeho stupňa Žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci svojho štúdia sa zameriava na vytváranie mediálneho obrazu. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie a dezinformácie.

Research Fellow

Miriam Chovancová

Študentka odboru Mediálne štúdiá na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. V rámci svojho štúdia sa zameriava na koncepty nastoľovania agendy, rámcovania v médiách a politickú komunikáciu. Zaujíma sa o aktuálne dianie, analytiku mediálnych obsahov a boj proti dezinformáciám.

Research Fellow

Benita Feketeová

Vyštudovala politológiu na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde momentálne pôsobí ako doktorandka. V roku 2018 absolvovala študijný pobyt na Corvinus University v Budapešti. Počas štúdia nazbierala skúsenosti vďaka stážam na Oddelení pre predsedníctvo Slovenskej republiky v OBSE na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Bukurešti či Stálej misii Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve. Venuje sa otázkam otvorenej spoločnosti a liberálnej demokracie. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, problematiku kognitívnej bezpečnosti a ochrany a dodržiavania ľudských práv.

Research Fellow

Barbora Krasová

Študentka Medzinárodných vzťahov na University of Birmingham vo Veľkej Británii. Okrem dezinformácií a ich vplyvu na spoločnosť sa venuje témam rodovej (ne)rovnosti a trendom v súčasných demokratických režimoch ako populizmus či pravicový extrémizmus. Vo svojej záverečnej práci sa zaoberá zastúpením žien v slovenskej politike.

Zakladateľ a bývalý riaditeľ

Victor Breiner

Victor Breiner vyštudoval germanistiku a pracoval ako prekladateľ a tlmočník až do chvíle, kým sa nezačal naplno venovať žurnalistike. Ako zahraničný spravodajca z vojnových oblastí pracoval v Sýrii, Líbyi, Mali, Tunise, Jordánsku, Libanone a na Ukrajine. Publikoval v zahraničných a domácich médiách a za svoju prácu dostal ocenenia Czech a Slovak Press Photo. Rodina a dobrodružná profesia nejdú dokopy, nepriestrelnú vestu preto zavesil na klinec. Vyštudoval medzinárodnú bezpečnosť na univerzite v Leicestri, kde skúmal teoretické rámce propagandy v digitálnom, globalizovanom svete. Zaujíma sa o nevojenské spôsoby dosiahnutia strategických cieľov, dezinformácie a politiky sociálnych sietí. V roku 2019 založil Infosecurity.sk, ktorý do januára 2021 viedol. Dnes pôsobí na Ministerstve obrany ako poradca Ministra pre boj s hybridnými hrozbami.