PORTÁL INFOSECURITY.SK

Verejný diskurz a politické kampane sa do veľkej miery presunuli do netransparentného kyberpriestoru a na sociálne siete. Dezinformátori, politici a extrémisti sa pred zákonom, či verejným tlakom skrývajú za rúšku virtuálnej anonymity tak, ako by si to v reálnom svete nikdy dovoliť nemohli.

Svojou činnosťou erodujú piliere liberálnej demokracie, šíria nenávisť a rozdeľujú spoločnosť. Portál vznikol ako odpoveď na novú situáciu v rýchlo sa meniacom informačnom prostredí.

Ak sa tradičný, či nový hráč, zvnútra krajiny, alebo zo zahraničia zameria na to, aby cez skreslené alebo falošné informácie rozdeľoval a poháňal vlastné vojenské, politické či obchodné ambície, jedná sa o narušenie informačnej integrity a bezpečnostnú hrozbu pre spoločenstvo.

Infosecurity.sk je analytická, watchdogová a edukačná platforma, ktorá digitálnou investigatívou odkrýva anonymných aktérov v kyberpriestore a publikačnou činnosťou, zrozumiteľne a efektívne verejnosti komunikuje kľúčové témy.

ZMIENKY V MÉDIÁCH

AUTORI

Riaditeľ a hlavný analytik

Victor Breiner

Vyštudoval germanistiku a pracoval ako prekladateľ a tlmočník až do chvíle, kým sa nezačal naplno venovať žurnalistike. | Ako fotograf na voľnej nohe pracoval v Sýrii, Líbyi, Mali, Tunise, Jordánsku, Libanone, a na Ukrajine. Publikoval v zahraničných a domácich médiách a za svoju prácu dostal ocenenia Czech a Slovak Press Photo. | Rodina a dobrodružná profesia nejdú dokopy, nepriestrelnú vestu preto zavesil na klinec. | Vyštudoval medzinárodnú bezpečnosť na univerzite v Leicestri kde skúmal teoretické rámce propagandy v digitálnom, globalizovanom svete. | Zaujíma sa o dezinformácie a nevojenské spôsoby dosiahnutia strategických a politických cieľov. | V apríli 2019 založil portál Infosecurity.sk

Analytik - Stážista

Adam Sitko

Študent magisterského stupňa Medzinárodných vzťahov na Masarykovej univerzite v Brne. Počas bakalárskeho štúdia na FSS absolvoval tiež odbor Bezpečnostných a strategických štúdií. Zaujíma sa o problematiku hybridných hrozieb, vojenstva a vojenských technológií. Absolvoval odbornú stáž na odbore bezpečnostnej politiky (OBEP) na Ministerstve zahraničných vecí SR a odbornú stáž v Kancelárii štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Je členom redakcií antipropaganda.sk a securityoutlines.cz.

Analytička - Stážistka

Alexa Horkavá

Študuje ekonomiku, štatistiku a politológiu na Haverford College v USA. Špecializuje sa na medzinárodné vzťahy, stratégie makroekonomického rozvoja a konfliktné oblasti. Factcheckuje pre Demagog.sk a hovorí indonézsky, Pythonom a Jávou. Zaujíma sa o systematické mechanizmy boja proti dezinformáciám a medzinárodné spolupráce a iniciatívy v tejto oblasti.

Analytička - Stážistka

Katarína Kondrótová

Absolventka Bezpečnostných štúdií a študentka Medzinárodných vzťahov na Karlovej Univerzite v Prahe. | Medzi jej hlavné tematické záujmy patria dopady nových technológií na vedenie konfliktov a rola kultúrnych determinánt v správaní štátov. Vo svojich prácach rada prepája odbor bezpečnostných štúdií s ďalšími sociálnymi vednými disciplinami a skúma, ako sa vzájomne ovplyvňujú.

Analytik - Stážista

Peter Dubóczi

Vyštudoval politológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Momentálne doktorand na Katedre politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach | Predtým factchecker pre portál demagog.sk | Venuje sa otázkam otvorenej spoločnosti a liberálnej demokracie v prostredí medzinárodných vzťahov | Zaujíma sa o politickú filozofiu, národný populizmus, kognitívnu bezpečnosť a hybridné hrozby.