PORTÁL INFOSECURITY.SK

Infosecurity.sk je projekt zameraný na kontrolu informačného priestoru s ohľadom na dezinformácie a bezpečnosť na sociálnych sieťach, ktorý stojí v opozícii proti aktivitám dezinformačných aktérov. Cieľom je odhaľovanie a vyvracanie nebezpečného a nepravdivého obsahu, ozdravovanie informačného priestoru a budovanie povedomia o dôležitých celospoločenských témach.

Verejný diskurz a politické kampane sa do veľkej miery presunuli do netransparentného kyberpriestoru a na sociálne siete. Dezinformátori, politici a extrémisti sa pred zákonom, či verejným tlakom skrývajú za rúšku virtuálnej anonymity tak, ako by si to v reálnom svete nikdy dovoliť nemohli.

Svojou činnosťou erodujú piliere liberálnej demokracie, šíria nenávisť a rozdeľujú spoločnosť. Portál vznikol ako odpoveď na novú situáciu v rýchlo sa meniacom informačnom prostredí.

Ak sa tradičný, či nový hráč, zvnútra krajiny, alebo zo zahraničia zameria na to, aby cez skreslené alebo falošné informácie rozdeľoval a poháňal vlastné vojenské, politické či obchodné ambície, jedná sa o narušenie informačnej integrity a bezpečnostnú hrozbu pre spoločenstvo.

Od februára 2021 je Infosecurity.sk spoločným projektom organizácií Slovak Security Policy Institute (SSPI) a Stratpol – Strategic Policy Institute, ktoré zodpovedajú za uverejnený obsah.

Kontakt na šéfredaktora matej.spisak@slovaksecurity.org

ZMIENKY V MÉDIÁCH

PROJEKT PODPORIL

Fond pre transparentné Slovensko Nadácia Pontis

Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis podporujú firmy, ktorým záleží na tom, aby etické princípy a transparentnosť boli samozrejmou súčasťou nielen ich podnikania, ale aj celého verejného života. Vznikol ziniciatívy siedmych členských firiem združenia Business Leaders Forum vroku 2012. Vsúčasnosti má Fond 21firemných partnerov. Firemní partneri Fondu sa zaviazali dlhodobo podporovať nezávislé analytické awatchdogové organizácie, ktoré už vminulosti dokázali, že vedia obhájiť verejný záujem vprípadoch neetického spravovania vecí verejných, plytvania verejnými zdrojmi, korupcie, klientelizmu, či zneužívania moci.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR

Nadácia Tatra banky

REDAKCIA

Riaditeľ

Peter Dubóczi

Vyštudoval politológiu na Katedre politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde naďalej pôsobí ako doktorand. Zároveň je výskumníkom pre Inštitút strategických politík a analytikom MapInfluenCE projektu Asociace pro mezinárodní otázky. Venuje sa problematike otvorenej spoločnosti a liberálnej demokracie v prostredí medzinárodných vzťahov. Zaujíma sa o politickú filozofiu, národný populizmus, kognitívnu bezpečnosť a hybridné hrozby. Kontakt: peter.duboczi@infosecurity.sk

Research Fellow

Vanesa Garová

Študentka bakalárskeho stupňa Medzinárodných vzťahov a diplomacie na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, ochranu a dodržiavanie ľudských práv a bezpečnosť na internete. Kontakt: vanesa.garova@infosecurity.sk

Research Fellow

Katarína Drevená

Študentka magisterského stupňa Medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Venuje sa vnútroštátnym vojnám a faktorom, ktoré občianske konflikty podporujú. Zaujíma sa taktiež o globálne dopady klimatických zmien, propagandu ako nástroj zahraničnej politiky štátov a ruský vplyv v regióne strednej Európy. Kontakt: katarina.drevena@infosecurity.sk

Zástupkyňa riaditeľa

Michaela Ružičková

Interná doktorandka na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvovala stáž v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na Odbore medzinárodnej politiky. Pôsobila ako editorka obsahu v rámci newsletteru o dezinformáciách Digital Infospace Security Initiative. Publikuje ako stážistka v think-tanku Stratpol. Venuje sa témam ako je environmentálna geopolitika, geopolitika Arktídy a dôsledky klimatickej zmeny. Kontakt: michaela.ruzickova@infosecurity.sk

Research Fellow

Denis Takács

Absolvent magisterského stupňa odboru Európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2020 absolvoval v rámci programu Erasmus+ študijný pobyt na Ľubľanskej univerzite v Slovinsku so zameraním na bezpečnostné štúdiá. Zaujíma sa o problematiku boja proti terorizmu a hybridnej vojny. Kontakt: denis.takacs@infosecurity.sk

Research Fellow

Monika Jakabová

Študuje inžinierske štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí aj ako stážistka u MEP M. Hojsíka. Absolvovala študijný pobyt na univerzite v Španielsku, v bakalárskej práci rozoberala špecifiká migrácie v tejto krajine. Okrem toho sa zaujíma o dianie na blízkom východe, dezinformácie a dôsledky klimatickej zmeny. Kontakt: monika.jakabova@infosecurity.sk

Research Fellow

Richard Straka

Absolvent medzinárodný vzťahov a európskych štúdií. Zaujíma sa prevažne o politické a bezpečnostné dianie mimo Európskej únie, v regiónoch strednej či východnej Ázie, ale aj amerického kontinentu. Kontakt: richard.straka@infosecurity.sk

Research Fellow

Lukáš Janovič

Študent bakalárskeho stupňa Politológie a Bezpečnostných a strategických štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Venuje sa vplyvovým operáciam, propagande a kybernetickej bezpečnosti. Tiež sa zaujíma o problematiku digitálneho súkromia a východoázijskú politiku. Kontakt: lukas.janovic@infosecurity.sk

Research Fellow

Andrej Struhár

Je študentom magisterského stupňa Medzinárodných vzťahov na Masarykovej univerzite v Brne. Stážoval v Amnesty International a absolvoval Scholarship for Peace and Security od OBSE. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, populizmus, hybridné hrozby a Blízky východ. Ovláda základy ruského a talianskeho jazyka. Kontakt: andrej.struhar@infosecurity.sk

Research Fellow

Klára Kaničiarová

Je absolventkou bakalárskeho stupňa politológie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, kde ďalej pokračuje aj na magisterskom stupni. Zaujíma sa o aktuálne dianie a problematiku hybridných hrozieb. Kontakt: klara.kanicarova@infosecurity.sk

Research Fellow

Barbora Jamrišková

Študentka bakalárskeho stupňa Medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, ochranu ľudských práv, americkú diplomaciu a oblasť Blízkeho východu. Ovláda angličtinu, ruštinu a základy španielčiny. Kontakt: barbora.jamriskova@infosecurity.sk

Stážista

Dávid Dinič

Študent magisterského programu Medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne. Zaujíma sa najmä o medzinárodné konflikty, zbrane hromadného ničenia a problematiku odzbrojovania.

Stážistka

Margaréta Štrbová

Zaujíma sa o problematiku medzinárodných vzťahov, kritického myslenia, konšpirácií, a extrémizmu, o ktorom písala aj bakalársku prácu pod názvom Extrémizmus v strednej Európe. Zaoberá sa krajinami Európy a Ázie. Hovorí anglicky, poľsky a nemecky, ovláda aj základy čínštiny či perzštiny.

Stážistka

Tatiana Komorná

Absolventka inžinierskeho štúdia odboru Hospodárskej diplomacie na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí v Inštitúte cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Venuje sa témam klimatickej krízy, jej mitigačným a adaptačným stratégiám, ako aj sfére digitalizácie a vnútorného trhu SR. V minulosti absolvovala stáž v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu a študijné pobyty v Dánsku a Belgicku.

Stážistka

Simona Škríbová

Študentka bakalárskeho stupňa Medzinárodných vzťahov a Európskych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie a problematiku medzinárodných konfliktov so zameraním na propagandu a hybridné hrozby.

Stážistka

Ivana Syrovátková

Vyštudovala bakalársky stupeň Informačných štúdií na Univerzite Karlovej v Prahe. Zaujíma sa o aktuálne udalosti vo svete, bezpečnosť v online priestore, ochranu ľudských práv, ale aj o environmentálne témy. Venuje sa aj oblasti technológií a ich dopadu na vývoj detí. Záleží jej na tom, aby ľudia kriticky mysleli, boli si vedomí nástrah online prostredia a využívali technológie efektívne a zmysluplne.

Stážistka

Veronika Križanová

Je študentkou magisterského stupňa Bezpečnostných a strategických štúdií na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne. Absolvovala stáž na Úrade vlády SR. Zaujíma sa hlavne o medzinárodný terorizmus, pravicový extrémizmus a radikalizmus, ako aj šírenie propagandy.

Stážistka

Mária Denciová

Je študentkou odboru Politológia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, ochranu a dodržiavanie ľudských práv a politickú situáciu v USA.

Stážistka

Martina Kašiarová

Študentka magisterského stupňa Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Počas bakalárskeho stupňa absolvovala v rámci Erasmus+ študijný pobyt v Nemecku. Neskôr stážovala v Slovenskom inštitúte v Berlíne a na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku. Zaujíma sa najmä o dezinformácie, propagandu, geopolitiku a environmentálne témy.

Stážistka

Lucia Kobzová

Je študentkou bakalárskeho stupňa politických vied so zameraním na právo na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA). Mimo akademickej sféry sa venovala práci s mládežou, stážovala v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky a aktuálne pracuje v Helsinskom výbore pre ľudské práva. Zaujíma sa primárne o digitálne politiky, kyberbezpečnosť, právo a environmentálnu problematiku.

Stážista

Michal Plášil

Je študentom bakalárskeho stupňa Medzinárodných vzťahov na University of Glasgow. Je vice-prezidentom študentského združenia Glasgow European Society. Zaujíma sa o spôsoby fungovania a udržania demokracií, Rusko a jeho vplyv na európsku politiku, a aktuálne politické dianie.

Stážistka

Veronika Masárová

Študentka magisterského stupňa Medzinárodných vzťahov na Masarykovej univerzite v Brne. Zaujíma sa o históriu, španielsky hovoriace krajiny a aktuálne domáce a zahraničné dianie.

Stážistka

Jana Jakábová

Študentka bakalárskeho stupňa Medzinárodného podnikania na Ekonomickej univerzite v Bratislave, počas ktorého absolvovala Erasmus+ študijný pobyt v Španielsku. V súčasnosti stážuje v neziskovej organizácii Divé maky. Okrem sociálnej oblasti ju zaujíma aj dianie na pôde EÚ či problematika životného prostredia. Klimatickej kríze sa venovala aj na stáži u europoslanca Martina Hojsíka.

Stážistka

Zuzana Sklenková

Je študentka magisterského stupňa Medzinárodnej politickej ekonómie na holandskej Univerzite v Groningene. Zaujíma sa o témy v oblasti geopolitiky, finančných trhov a ekonomických aj bezpečnostných aspektov migrácie. Vyštudovala bakalársky stupeň odboru Európske štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, počas ktorého absolvovala študijný pobyt Erasmus+ na írskej Univerzite v Limericku.

Stážista

Patrik Furik

Vyštudoval politológiu na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v súčasnosti pôsobí ako interný doktorand. Venuje sa fenoménu národného populizmu a jeho identifikácii v aktivitách politických subjektov. Zaujíma sa o problematiku extrémizmu, dezinformácií a hoaxov.

Stážista

Marek Vernarský

Študent magisterského stupňa na Univerzite Komenského v odbore Politológia. V rámci svojho štúdia na bakalárskom stupni absolvoval výmenný pobyt na Vytautas Magnus University v Litve. Stážoval v neziskovej organizácii zaoberajúcej sa inkluzívnym vzdelávaním pre žiakov stredných škôl. Zaujíma sa najmä o dezinformácie, rozvoj kritického myslenia a aktuálne politické dianie najmä na Slovensku.

Zakladateľ a bývalý riaditeľ

Victor Breiner

Victor Breiner vyštudoval germanistiku a pracoval ako prekladateľ a tlmočník až do chvíle, kým sa nezačal naplno venovať žurnalistike. Ako zahraničný spravodajca z vojnových oblastí pracoval v Sýrii, Líbyi, Mali, Tunise, Jordánsku, Libanone a na Ukrajine. Publikoval v zahraničných a domácich médiách a za svoju prácu dostal ocenenia Czech a Slovak Press Photo. Rodina a dobrodružná profesia nejdú dokopy, nepriestrelnú vestu preto zavesil na klinec. Vyštudoval medzinárodnú bezpečnosť na univerzite v Leicestri, kde skúmal teoretické rámce propagandy v digitálnom, globalizovanom svete. Zaujíma sa o nevojenské spôsoby dosiahnutia strategických cieľov, dezinformácie a politiky sociálnych sietí. V roku 2019 založil Infosecurity.sk, ktorý do januára 2021 viedol. Dnes pôsobí na Ministerstve obrany ako poradca Ministra pre boj s hybridnými hrozbami.