PORTÁL INFOSECURITY.SK

Verejný diskurz a politické kampane sa do veľkej miery presunuli do netransparentného kyberpriestoru a na sociálne siete. Dezinformátori, politici a extrémisti sa pred zákonom, či verejným tlakom skrývajú za rúšku virtuálnej anonymity tak, ako by si to v reálnom svete nikdy dovoliť nemohli.

Svojou činnosťou erodujú piliere liberálnej demokracie, šíria nenávisť a rozdeľujú spoločnosť. Portál vznikol ako odpoveď na novú situáciu v rýchlo sa meniacom informačnom prostredí.

Ak sa tradičný, či nový hráč, zvnútra krajiny, alebo zo zahraničia zameria na to, aby cez skreslené alebo falošné informácie rozdeľoval a poháňal vlastné vojenské, politické či obchodné ambície, jedná sa o narušenie informačnej integrity a bezpečnostnú hrozbu pre spoločenstvo.

Infosecurity.sk je analytická, watchdogová a edukačná platforma, ktorá digitálnou investigatívou odkrýva anonymných aktérov v kyberpriestore a publikačnou činnosťou, zrozumiteľne a efektívne verejnosti komunikuje kľúčové témy.

ZMIENKY V MÉDIÁCH

PROJEKT PODPORIL

Fond pre transparentné Slovensko Nadácia Pontis

Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis podporujú firmy, ktorým záleží na tom, aby etické princípy a transparentnosť boli samozrejmou súčasťou nielen ich podnikania, ale aj celého verejného života. Vznikol ziniciatívy siedmych členských firiem združenia Business Leaders Forum vroku 2012. Vsúčasnosti má Fond 21firemných partnerov. Firemní partneri Fondu sa zaviazali dlhodobo podporovať nezávislé analytické awatchdogové organizácie, ktoré už vminulosti dokázali, že vedia obhájiť verejný záujem vprípadoch neetického spravovania vecí verejných, plytvania verejnými zdrojmi, korupcie, klientelizmu, či zneužívania moci.

AUTORI

Riaditeľ a hlavný analytik

Victor Breiner

Victor Breiner vyštudoval germanistiku a pracoval ako prekladateľ a tlmočník až do chvíle, kým sa nezačal naplno venovať žurnalistike. Ako zahraničný spravodajca z vojnových oblastí pracoval v Sýrii, Líbyi, Mali, Tunise, Jordánsku, Libanone a na Ukrajine. Publikoval v zahraničných a domácich médiách a za svoju prácu dostal ocenenia Czech a Slovak Press Photo. Rodina a dobrodružná profesia nejdú dokopy, nepriestrelnú vestu preto zavesil na klinec. Vyštudoval medzinárodnú bezpečnosť na univerzite v Leicestri, kde skúmal teoretické rámce propagandy v digitálnom, globalizovanom svete. Zaujíma sa o nevojenské spôsoby dosiahnutia strategických cieľov, dezinformácie a politiky sociálnych sietí. V apríli 2019 založil portál Infosecurity.sk

Analytik - Stážista

Adam Sitko

Študent magisterského stupňa Medzinárodných vzťahov na Masarykovej univerzite v Brne. Počas bakalárskeho štúdia na FSS absolvoval tiež odbor Bezpečnostných a strategických štúdií. Zaujíma sa o problematiku hybridných hrozieb, vojenstva a vojenských technológií. Absolvoval odbornú stáž na odbore bezpečnostnej politiky (OBEP) na Ministerstve zahraničných vecí SR a odbornú stáž v Kancelárii štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Je členom redakcií antipropaganda.sk a securityoutlines.cz.

Analytička - Stážistka

Alexa Horkavá

Študuje ekonomiku, štatistiku a politológiu na Haverford College v USA. Špecializuje sa na medzinárodné vzťahy, stratégie makroekonomického rozvoja a konfliktné oblasti. Factcheckuje pre Demagog.sk a hovorí indonézsky, Pythonom a Jávou. Zaujíma sa o systematické mechanizmy boja proti dezinformáciám a medzinárodné spolupráce a iniciatívy v tejto oblasti.

Analytička - Stážistka

Katarína Kondrótová

Absolventka Bezpečnostných štúdií a študentka Medzinárodných vzťahov na Karlovej Univerzite v Prahe. | Medzi jej hlavné tematické záujmy patria dopady nových technológií na vedenie konfliktov a rola kultúrnych determinánt v správaní štátov. Vo svojich prácach rada prepája odbor bezpečnostných štúdií s ďalšími sociálnymi vednými disciplinami a skúma, ako sa vzájomne ovplyvňujú.

Analytik - Stážista

Peter Dubóczi

Vyštudoval politológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Momentálne doktorand na Katedre politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach | Predtým factchecker pre portál demagog.sk | Venuje sa otázkam otvorenej spoločnosti a liberálnej demokracie v prostredí medzinárodných vzťahov | Zaujíma sa o politickú filozofiu, národný populizmus, kognitívnu bezpečnosť a hybridné hrozby.