Ignorovanie Zelenej dohody na vlastné riziko

Infosecurity.sk prináša zistenia z monitoringu príspevkov týkajúcich sa Európskej zelenej dohody publikovaných na slovenskom Facebooku. Monitoring je súčasťou medzinárodného projektu v spolupráci s Beacon Project International Republican Institute (IRI).

Infosecurity.sk monitorovalo v spolupráci s Beacon Project International Republican Institute (IRI) príspevky týkajúce sa Európskej zelenej dohody publikované na slovenskom Facebooku v období od 20. apríla do 20. septembra 2022 pomocou nástroja CrowdTangle. Monitoring je súčasťou širšej iniciatívy IRI, ktorá je implementovaná súčasne v piatich krajinách EÚ.

Kľúčové zistenia:

  • Témy súvisiace so Zelenou dohodou komunikovalo v skúmanom období málo aktérov, ktorí na facebookové príspevky získavali iba minimum interakcií. Zväčša však príspevky oplývali skôr pozitívnym alebo neutrálnym sentimentom.
  • Väčšina analyzovaných príspevkov pochádzala od relevantných aktérov ako sú inštitúcie EÚ. Politickí aktéri pôsobiaci na Slovensku komunikovali tému iba veľmi slabo.
  • Pre nízky počet príspevkov v téme nevieme určiť, či ich obsah predstavuje reprezentatívnu deľbu názorov v slovenskej spoločnosti.

Odporúčania:

  • Vysoký počet príspevkov pochádzajúci od oficiálnych inštitúcií EÚ a ich pobočiek na Slovensku v pomere k príspevkom problematických zdrojov v téme Zelenej dohody poukazuje na široký priestor, ktorý ešte nie je do veľkej miery zahltený dezinformáciami či konšpiračnými naratívmi. Inštitúcie by preto mali využívať nástroje uplatniteľné vo viacerých scenároch, vhodné na prevenciu aj reakciu na potenciálne dezinformačné a konšpiračné naratívy.
  • Významný priestor sa podľa nás otvára vo vzťahu k domácej politickej reprezentácii, ktorá témy životného prostredia a klímy prezentuje iba minimálne. Medzi relevantných aktérov však patria aj médiá, spravodajské agentúry, alebo ďalšie mimovládne organizácie a think-tanky, ktoré sú taktiež zodpovedné za komunikovanie kľúčových tém.
  • Oficiálne inštitúcie aj relevantné médiá by podľa nášho názoru mohli vytvoriť novú platformu pre debunking mýtov o klíme a európskych zelených politikách, priradiť dané témy na debunking centrám zameraným na takúto činnosť, prípadne propagovať zistenia existujúcich platforiem, ktoré ho už vykonávajú.
  • Vhodné je podľa nás taktiež zvyšovať povedomie o Zelenej dohode prostredníctvom nástrojov, ktoré ponúka vzdelávací systém, tzn. zaradiť výučbu o opatreniach EÚ vrátane klimatických legislatív do učebných osnov.

Zistenia a zhrnutie poznatkov z monitoringu naratívov o Zelenej dohode nájdete v priloženom súbore.

Článok vznikol s podporou IRI

Vyštudovala politológiu na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde získala titul PhD. Zároveň je výskumníčkou pre Adapt Institute. Pôsobila ako editorka obsahu v rámci newsletteru o dezinformáciách Digital Infospace Security Initiative a ako analytička pre Strategic Policy Institute. Absolvovala krátkodobú stáž v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Kontakt: michaela.ruzickova@infosecurity.sk