Marček a konšpirácie o Novom svetovom poriadku a nadvláde elít

Príspevok Petra Marčeka obsahuje jeho názory na Nový svetový poriadok (NWO). Ide o jeden z jeho starších príspevkov na Facebooku, prevzatý portálom Infovojna.sk. Text bol zverejnený v období, kedy bol Marček poslancom NR SR a pôsobil ako nezaradený po vylúčení z poslaneckého klubu hnutia SME RODINA – Boris Kollár.

Kvalita a hodnovernosť zdrojov

Príspevok zdieľal portál Infovojna.sk, známy svojím problematickým obsahom. Peter Marček, pôvodný autor textu, v súčasnosti predseda politickej strany HLAS ĽUDU, neúspešne kandidoval v posledných parlamentných voľbách. Z hnutia SME RODINA – Boris Kollár, za ktoré bol zvolený vo voľbách 2016, bol vylúčený a pôsobil ako nezaradený poslanec. Prejavuje sa výrazne pro-ruskou orientáciou (cestoval na Ruskom okupovaný Krym), prevažujú uňho konšpiračné naratívy. Okrem portálu Infovojna.sk jeho názory preberajú aj weby Hlavné správy (napr. TU), Zem&Vek (napr. TU) či pro-kremeľský Sputnik (napr. TU).

V samotnom príspevku absentujú akékoľvek iné zdroje. Marček často svoje názory podporuje príkladmi či ilustruje udalosťami, ktoré však nepodkladá nijakými zdrojmi.

Čistokrvný konšpirátor

Príspevok oplýva veľmi nízkou faktickosťou a obsahuje množstvo tvrdení konšpiračného charakteru. Marček v úvode hovorí: „Týmto by som chcel vyjadriť niekoľko kritických pohľadov na Nový svetový poriadok.“ Ďalej však prikladá tvrdenia, ktoré prezentuje ako fakty, a to bez akýchkoľvek zdrojov. Namiesto relevantných argumentov prichádza s útokmi na emocionálnu stránku čitateľa.

Text stojí na niekoľkých konšpiračných pilieroch. Nový svetový poriadok podľa autora znamená likvidáciu národnej aj individuálnej identity, slobody, kresťanstva a rodiny, k čomu je podľa neho využívané medzinárodné právo. Medzinárodné inštitúcie ale aj zákonodarné orgány štátov majú postupne smerovať ku katastrofickému scenáru v podobe „autogenocídy národov“ narúšaním „tradičnej“ spravodlivej legislatívy a prijímaním moderných zákonov.

Globálna nadvláda

V texte uvádza: „Slobodomurári potrebovali vytvoriť medzinárodné organizácie, ktoré by prostredníctvom svojich dokumentov šírili ich ideológiu a vtelovali ich cieľ. Napríklad Agenda 2030. Vytvárajú konvencie, spoločnosti, odporúčania, rezolúcie, charty … ako podklad pre samovražednú legislatívu. Jednotlivé členské štáty následne samovraždu vteľujú prostredníctvom nových zákonov.“ Sebazničenie národov teda vníma aj v kontexte agendy 2030 so 17 rozličnými cieľmi, od boja proti chudobe a hladu po vzdelanie, mier a spravodlivosť.

Všetky ciele chápe prostredníctvom konfirmačného skreslenia v zmysle zjednodušovania a predsudkov negatívne.

Marček prináša vo svojom príspevku klasickú konšpiračnú teóriu o nadvláde elít prostredníctvom medzinárodných organizácií a práva, v texte spomína aj iluminátov a satanizmus. Národy sú podľa neho „mainstreamovým médiami, zradnými politikmi a think-tankami držané v klamstve.“ Ďalej nezabúda ani na strašiaka „gender ideológie“, migrácie a tvrdí, že ide o „celoplošnú islamizáciu kresťanských národov“.

Ďalej uvádza, že „NWO v súčasnosti používa dva konkrétne prostriedky: Istanbulský dohovor a Dublin IV, na ktorý nadväzuje Globálny kompakt.

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy ako Istanbulský dohovor, sa venuje mnohým otázkam násilia páchaného na ženách, vrátane nútenej obriezky, sterilizácie, sexuálneho násilia, atď.

Podľa Marčekovej skreslenej predstavy však má za cieľlikvidovať ľudskú identitu, morálku, zdravé medziľudské vzťahy a hlavne rodinu.“ V prípade dohovoru sa opiera o svoje kresťanské cítenie, v otázke prerozdeľovania migrantov však zastáva opačnú, xenofóbnu líniu. 

Ku Globálnemu kompaktu OSN portál Euroactiv.sk uvádza: „Medzi najčastejšie výhrady patrí údajné stieranie rozdielu medzi legálnou a nelegálnou migráciou, vstupovanie do suverenity štátov či nové ľudsko-právne záväzky a to aj napriek faktu, že dokument nijaký z týchto bodov neobsahuje ani neimplikuje.“ Podobne zaujatým a pomýleným spôsobom vníma dohovor aj Marček.

V príspevku nachádzame aj množstvo tvrdení, ktoré sú nepreukázateľné a nie sú ničím podložené, autor napríklad tvrdí, že „programy OSN satanizujú deti“, „sociálne ústavy dnes kradnú deti“, atď.

Z extrému do extrému

Článok je príkladom extrémne konšpiračného textu, pričom je zameraný na množstvo naratívov – samotná konšpirácia New World Order, anti-multikulturalizmus, anti-globalistický a anti-OSN naratív, útoky na medzinárodné právo, medzinárodné organizácie, „LGBT agenda“, „tradičná rodina“, anti-vax, atď. Text sa tiež vyznačuje útokmi na moslimov a homosexuálov. Všetko, čo sa vymyká z autorovho vnímania sveta a jeho preferencie, je jeho rétorikou pomenované ako dekadentné, škodlivé či demoralizujúce.

Marček pracuje s rôznymi dezinformačnými technikami a prichádza s argumentáciou šikmou plochou, dramatizáciou a s odklonom pozornosti, kedy sa orientuje na menej podstatné body. Tým posúva skutočný význam javov do úzadia (takto okliešťuje význam inštitúcií a dohovorov). Pri mnohých bodoch svojho príspevku predpokladá jedinú príčinu javov, argumentuje apelom na tradíciu, ktorú však interpretuje chybne (napr. spojenie „2000 ročná právna tradícia“). Príspevok poukazuje na neschopnosť autora realisticky vyhodnocovať fakty, miesto toho sa zameriava na šírenie konšpirácií a spolieha sa na predsudky a emocionalitu čitateľa.

Audiovizuálna časť

Titulný obrázok článku je zložený z Marčekovej fotografie a graffiti obsahujúceho konšpiračné motívy svetovej nadvlády elít, symboly útlaku a iluminátov.

Záver

Príspevok ex-poslanca Petra Marčeka zachytáva rozsiahlu časť konšpiračného spektra s využitím množstva dezinformačných praktík pre získanie čitateľa. Je silne negatívne zafarbený, pracuje s predsudkami a emóciami a prevažujú v ňom útočne ladené tvrdenia s nízkou faktickosťou.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,2/7


Autor analýzy: Michaela Ružičková

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi