Dobrovoľnícka činnosť je pilierom pomoci obetiam vojny. Ako môžeme pomôcť?

Dobrovoľnícke hnutia sú významnou pomocou pre mnohé krajiny, ktoré sa zmietajú v konfliktoch. Dobrovoľníci hrajú kľúčovú úlohu tam, kde štát zlyháva. Jedným z často prehliadaných problémov vo vojenských konfliktoch je zhoršujúce sa mentálne zdravie obetí vojny. Tento problém sa týka tiež ruskej agresie na Ukrajine. Článok preto uvádza niekoľko iniciatív, ktoré sa tomuto problému venujú. Takéto iniciatívy môžu slúžiť ako inšpirácia pre tých čitateľov, ktorí by sa radi zapojili do pomoci.

Ruská agresia na Ukrajine viedla k zintenzívneniu aktivít dobrovoľníckych organizácií v krajine. Dobrovoľníci sa usilujú najmä o naplnenie okamžitých potrieb civilistov a vojakov a súčasne budujú základy pre širšiu kultúrnu a politickú zmenu. Demokratizačná úloha občianskej spoločnosti však výrazne ustupuje, keďže krajina čelí humanitárnym krízam a potrebe vojenskej obrany.

Rusko disponuje výrazne väčšími zdrojmi a početnou presilou v porovnaní s Ukrajinou. Vojaci a civilisti sa preto o to viac obracajú na dobrovoľnícke organizácie s cieľom získať základné potreby nevyhnutné k prežitiu. Tie poskytujú pomoc rýchlejšie ako štáty. Ich efektivitu podčiarkuje najmä absencia rozsiahlej byrokracie. Podľa odhadov vojenských veliteľov až 60 % materiálnej podpory na začiatku konfliktu pochádzalo od dobrovoľníckych organizácií.

Čo je úlohou dobrovoľníckych organizácií? 

V kontexte vojny na Ukrajine sa dobrovoľnícke organizácie zaoberajú prevažne problémami, ako sú:

  • zabezpečenie ozbrojených síl vojenským materiálom a potrebnou muníciou
  • pomoc vnútorne presídleným osobám
  • evakuácia a preprava utečencov
  • hľadanie azylu pre obyvateľov utekajúcim pred násilím
  • hľadanie nezvestných ľudí
  • pomoc obetiam vojny

Dobrovoľníci môžu poskytovať pomoc aj prostredníctvom odborných činností, ako je bezplatná lekárska starostlivosť, krajčírstvo, psychologická podpora a podobne.

Dobrovoľníctvo na Ukrajine sa dá rozdeliť na dva hlavné typy – oficiálne a neoficiálne. Oficiálne dobrovoľnícke organizácie sú registrované v štátnom registri a disponujú právom spolupracovať s veľkými medzinárodnými organizáciami a dostávať granty.

Neoficiálne dobrovoľníctvo zvyčajne vzniká z osobnej iniciatívy. Títo dobrovoľníci riešia najmä obmedzený počet potrieb, ako napríklad pomoc v konkrétnej lokalite alebo osobe. Distribuujú tiež humanitárnu pomoc do postihnutých oblastí alebo zabezpečujú vojenský materiál pre vybrané osoby.

V oboch prípadoch tieto dobrovoľnícke entity neziskovými štruktúrami a ich financovanie pochádza najmä od sponzorov. Po Euromajdane však došlo k formovaniu nového typu ukrajinského občianskeho aktivizmu, ktorý pretrváva dodnes. Vyznačuje sa stratégiou oslovovania spoločnosti. Nové hnutia sa angažujú v crowdfundingu, využívajú sociálne siete na oslovenie tisícov občanov a vyzývajú ich, aby konkrétnu organizáciu finančne podporili.  

Dobrovoľnícke organizácie na Slovensku pomáhajúce obetiam vojny na Ukrajine v oblasti mentálneho zdravia

Jedným z často prehliadaných problémov vo vojenských konfliktoch je zhoršujúce sa mentálne zdravie obetí vojny. Dôraz sa zväčša kladie na akútne potreby, keďže krajina zmietaná vojnou čelí humanitárnym krízam a potrebe vojenskej obrany. Mentálne zdravie tak často upadá do úzadia. Iniciatívy, ktoré sa tejto téme venujú, môžu slúžiť ako inšpirácia pre čitateľov, ktorí chcú pomôcť v tejto oblasti.

Jedna z najnovších kampaní občianskej iniciatívy Mier Ukrajine apeluje na potrebu pomoci ľuďom trpiacich posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) v dôsledku vojny. Kampaň vznikla v spolupráci s Oleksandrom Kashelom, ktorý organizuje ozdravné terapeutické pobyty pre ľudí trpiacich PTSD v dôsledku vojnového konfliktu. Využíva sa napríklad horoterapia, psychoterapia, muzikoterapia, arteterapia, terapia jógou alebo cvičením. Pomôcť je možné finančným príspevkom v akejkoľvek výške.

Ďalšou dôležitou organizáciou je Človek v ohrození, ktorá obetiam vojny poskytuje najmä psychosociálnu pomoc. Dobrovoľníci ľuďom pomáhajú napríklad s hľadaním zamestnania, vzdelávaním, vybavovaním rôznych záležitostí na úradoch, psychologickou podporou či riešením každodenných problémov.

V roku 2023 sa organizácii podarilo zabezpečiť súkromné aj skupinové stretnutia s psychológmi pre približne 1700 ľudí a usporiadať 60 psychologických podujatí, školení a seminárov. Deti mali možnosť absolvovať muzikoterapiu alebo tiež hipoterapiu. Možné je pomôcť finančným príspevkom či participáciou na komunitných aktivitách alebo v centrách pomoci. Tie umožňujú obetiam vojny stretávať sa v rámci komunity, vytvárať priateľstvá a zmysluplne tráviť voľný čas. 

Magna pôsobí ako medzinárodná svetová zdravotnícka organizácia, ktorá sa zameriava na krajiny s nestabilnou politickou situáciou alebo prebiehajúcim konfliktom. Na Ukrajine zabezpečuje prístup ku kvalitným základným zdravotníckym službám, zvyšuje dostupnosť liekov a poskytuje transport ťažko chorých pacientov do zdravotníckych zariadení. Organizáciu je možné podporiť finančne alebo priamo v terénnych projektoch ako zahraničný dobrovoľník. Pozícia je platená a je nutné mať určitú kvalifikáciu a skúsenosti.  

Významnou organizáciu je tiež nadácia Integra, ktorá sa okrem iného venuje aj psychosociálnej pomoci. Na Ukrajine spustila program zameraný na spracovanie chronického stresu a traumy. Ten pomohol približne 2300 ľuďom, prevažne deťom. Integra tiež podporuje vzdelávanie odborníkov v oblasti spracovania traumy. Dobrovoľníci majú na starosti administratívne úkony, podieľanie sa na príprave podujatí, písanie textov, tvorbu grafiky a dizajnu a podobne.

Ako sa stať dobrovoľníkom? 

Existuje mnoho ďalších organizácií a iniciatív, ktoré sú zamerané na pomoc ľuďom trpiacim následkami vojny. Poskytnúť pomoc je možné priamo na mieste aj dištančnou formou. Ak chcete aj vy pomôcť obetiam vojny, informačný portál VolunteeringUkraine.com je skvelým miestom, kde môžete získať všetky potrebné informácie. Portál poskytuje aj praktické rady a podporu dobrovoľníkom na Ukrajine. Všetky informácie o vstupných podmienkach na Ukrajinu, o transporte, ubytovaní a o súčasných prebiehajúcich projektoch rôzneho druhu sú dostupné na stránke organizácie. 

Ďalšou užitočnou iniciatívou je Dobrovoľníci OSN, ktorá je vhodná najmä pre študentov, ktorí nemajú stály príjem, ale túžia pomáhať druhým. Dobrovoľník OSN má prístup k rôznym výhodám a finančným príspevkom. Ide napríklad o vstupný paušálny príspevok, príspevok na živobytie, vzdelávacie príležitosti alebo zdravotné a životné poistenie. Tieto príspevky však nepredstavujú kompenzáciu alebo plat za dobrovoľnícku aktivitu, ale slúžia na poskytnutie bezpečnosti a ochrany dobrovoľníkom v súlade s normami OSN.

Aktívnym prejavovaním solidarity a starostlivosti obetiam vojny môžu dobrovoľníci fungovať ako katalyzátori zmeny. Dokážu tak podporiť význam posilňovania spoločnosti pre dosiahnutie silnejšej a jednotnejšej krajiny.

Tento článok je výstupom vzdelávacieho programu InfoGuard Academy, podporeného z grantu Veľvyslanectva USA v Bratislave.

Študentka magisterského stupňa odboru Medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne. Absolvovala stáže na Veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Washingtone D.C., v Strategic Analysis Think Tank a v Demagóg.sk. Zaujíma sa prevažne o politické dianie v EÚ, krajinách Východného partnerstva a o región Západného Balkánu. Ovláda angličtinu, francúzštinu a španielčinu.