Dezinformácie a propaganda ako biznis: mapovanie finančného a organizačného pozadia dezinformačných webov na Slovensku

Nová štúdia Infosecurity.sk sa zaoberá organizačným a finančným fungovaním analyzovaných dezinformačných webstránok. Šírenie dezinformácií je potenciálne finančne výnosný biznis, ktorý sa postupne stáva stavebným pilierom obchodného modelu niektorých alternatívnych či dezinformačných médií.

Organizačné a finančné pozadie dezinformačných aktérov je stále nedostatočne prebádanou oblasťou. Prostredie tradičnejších a etablovanejších dezinformačných aktérov sa diverzifikovalo v dôsledku pandémie Covid-19, vojny na Ukrajine a vnútropolitického vývoja.

V minulosti dominovali výskumy a štúdie zamerané na analýzu a vyhodnotenie obsahu šíreného rôznorodými aktérmi. V súčasnosti preto disponujeme produktívnym množstvom dát, ktoré určujú dezinformačný alebo inak škodlivý charakter aktérov. Štúdia sa z tohto dôvodu nezaoberá podrobnou analýzou šíreného obsahu, ale samotným organizačným a finančným fungovaním analyzovaných webstránok.

Pochopenie prepojení medzi dezinformačnými aktérmi, ich organizačnými a obchodnými modelmi či zdrojmi financovania je kľúčové pre účinný boj proti šíreniu dezinformácií, koordinovaným dezinformačným kampaniam a potenciálnym zdrojom zahraničného škodlivého vplyvu. Štúdia má za cieľ zvýšiť povedomie o problematike aj na celospoločenskej úrovni, a to najmä vo forme odradenia od konzumácie dezinformácií.

Kľúčové zistenia

  • Štúdia klasifikuje analyzovaných aktérov do štyroch kategórií (Ezoterici, Liečitelia, Kazatelia a Obchodníci). Kategórie reflektujú tematickú orientáciu a typ motivácie aktérov. Najpočetnejšou kategóriou na Slovensku sú Kazatelia (39 aktérov), teda aktéri, ktorí komunikujú sociálno-politické témy a robia tak predovšetkým z presvedčenia.
  • Rôzna motivácia aktérov (ideologická alebo finančná) môže znamenať aj rôznu úroveň ochoty aktérov pristúpiť ku korekcii svojho škodlivého správania v online priestore. Vzhľadom na nebezpečenstvo, ktoré predstavuje skupina Obchodníkov (10 aktérov), je pri snahách o obmedzenie príjmov (predovšetkým z reklám) potrebné cieliť práve na túto kategóriu.
  • Drvivá väčšina aktérov v slovenskom informačnom prostredí pôvodne vznikala na báze ideologickej motivácie. To znamená, že ani prípadný úspech v snahách o defunding či redukciu príjmov nemusí v prípade špecifických aktérov viesť k zmene ich správania. Prinajmenšom však môže pomôcť pri limitácii ich prostriedkov a kapacít, a teda aj samotných škodlivých aktivít, ktoré disponujú potenciálom (okrem iného) polarizovať spoločnosť.
  • Analyzované webstránky používajú na generovanie zisku viacero nástrojov a spôsobov. Dominujú reklamy a možnosť čitateľov priamo prispieť a podporiť činnosť webstránok. Ďalšie spôsoby, ako predaj tlače, prevádzka elektronického obchodu, platený obsah či vlastné vydavateľstvo, sa objavujú v menšej miere. Reklamu využíva 47 % analyzovaných aktérov, v prípade príspevkov od čitateľov možno hovoriť o 43 %.
  • Príjmy z reklám sú v prípade problematických webstránok fundamentálnym nástrojom na generovanie zisku. Platí to najmä v prípade aktérov, ktorí dosahujú vysoké čísla návštevnosti na svojich webstránkach.
  • Najväčšie príjmy z reklám môžu dosahovať nasledujúce webstránky: Hlavné správy, BáječnéŽeny.sk, eREPORT, Armádny magazín, InfoVojna a Hlavný Denník. Spoločne by v prípade maximálneho zúžitkovania zárobkového potenciálu reklám za mesiac dokázali vygenerovať zisk vo výške viac ako 56-tisíc eur.
  • Rozhodujúcim faktorom je najmä počet návštev, ktoré webstránka zaznamená v priemere za me- siac. Podobne je tomu v prípade prítomnosti a dosahu na Facebooku (podľa počtu sledovateľov). Nad hranicou milióna návštev za mesiac sa pohybujú štyri stránky – BáječnéŽeny.sk, eREPORT a InfoVojna. Hlavné správy dosahujú v priemere až 3,7 milióna návštev za mesiac.
  • Aktéri využívajú pri uplatňovaní svojich aktivít predovšetkým tri modely zastrešenia biznisu: model spoločnosti s ručením obmedzeným, model občianskeho združenia a model právneho vákua. Každý vo vzťahu s transparentnosťou prináša výhody aj nevýhody.
  • Webstránky v kategórii Obchodníci sú relatívne decentralizovanou sieťou rôznych aktérov. Niektorí z nich si síce vytvárajú aj ďalšie projekty, ale vo všeobecnosti platí, že daných aktérov spája predovšetkým podobné presvedčenie a samotný obsah či rétorika (napríklad dezinformačné naratívy). Zaujímavý je skôr politický presah ich aktivít.

Viac informácií nájdete nižšie v samotnej štúdii.

Táto štúdia vznikla v spolupráci s Prague Security Studies Institute a Investigatívnym Centrom Jána Kuciaka a s podporou Open Information Partnership. Za cenné rady a pomoc ďakujeme projektu Konšpirátori.sk.

Názory a tvrdenia vyjadrené v tomto dokumente nepredstavujú oficiálne stanovisko Open Information Partnership. Za obsah dokumentu sú zodpovední výlučne jeho autori.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/